Dodaj tu swój tekst nagłówka

Witamy w Przedszkolu Specjalnym "PROMYK"

Szkoła Zarządzania jako organ prowadzący Przedszkole Specjalne "PROMYK"
od 2016r na stałe współpracuje z Fundacją "PROMYK"

Czym się zajmujemy:

Przedszkole „Promyk” obejmie opieką, zapewni bezpieczeństwo i optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju dzieci. Będzie wspomagać wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami oraz będzie integrować ze środowiskiem. Będzie realizować indywidualne programy edukacyjne zawierające podstawy programowe kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości intelektualnych i psychofizycznych dzieci. Umożliwi zdobywanie wiedzy i umiejętności przygotowujących do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Będzie współdziałać z rodzicami i wspomagać ich w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych. Będzie udzielać dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej i socjalnej przygotowując ich do samodzielności w życiu społecznym. Umożliwi rozwijanie kreatywności dzieci, ich uzdolnień i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych przez organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, które będą prowadzone w miarę posiadanych środków. Będzie udzielać rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dzieci oraz wspomagać przez organizowanie i prowadzenie konsultacji, zajęć specjalistycznych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.

Jak do nas trafić?