Projekt pt. : "Szansa dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowany w okresie od 09.2017 r. do 08.2018r. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych 20 dzieci z niepełnosprawnościami (12dz/8ch) z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „PROMYK” w Ostrowcu Św. w okresie od 09.2017 r. do 08.2018 r., zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, na którym stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie przekracza 95%.

Wnioskodawca realizując projekt przyczyni się do osiągnięcia celu (wzrost jakości edukacji przedszkolnej) poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu zgodnych z koncepcją uniwersalnego planowania; modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci z niepełnosprawnościami, oraz doskonalenie umiejętności i podniesienie kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również w zakresie kontaktu i współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci np. umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych).

Dokumenty do pobrania:

Projekt „Mam szansę” zakończony, realizowany w okresie od 09.2016 r. do 06.2017 r: 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Mam szansę”, realizowany na podst. Umowy nr RPSW.08.03.01-26-0060/16 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo ,

Działania – RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałania – RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego,

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych w okresie 09.2016 r. do 06.2017 r. u 24 dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym (10dz/14ch), zamieszkałych na terenie powiatu ostrowieckiego. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPOWŚ 2014-2020 w zakresie zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego. W ramach projektu Wnioskodawca upowszechni dostęp do edukacji przedszkolnej tworząc 24 miejsca wychowania przedszkolnego. Wnioskodawca zamierza rozwijać OWP i tym samym kontynuować w/w działalność przez co najmniej 24 m-ce po zakończeniu realizacji projektu.