O projekcie

Projekt pt. : "Szansa dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowany w okresie od 09.2017 r. do 08.2018r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych 20 dzieci z niepełnosprawnościami (12dz/8ch) z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego "PROMYK" w Ostrowcu Św. w okresie od 09.2017 r. do 08.2018 r., zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego, na którym stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej nie przekracza 95%.

 

Wnioskodawca realizując projekt przyczyni się do osiągnięcia celu (wzrost jakości edukacji przedszkolnej) poprzez dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznego sprzętu zgodnych z koncepcją uniwersalnego planowania; modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci, rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i rozwojowe dzieci z niepełnosprawnościami, oraz doskonalenie umiejętności i podniesienie kwalifikacji nauczycieli OWP do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak również w zakresie kontaktu i współpracy z rodzicami/opiekunami dzieci np. umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych).

 

 

logoUE

Projekt „Mam szansę” zakończony, realizowany w okresie od 09.2016 r. do 06.2017 r:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Mam szansę”, realizowany na podst. Umowy nr RPSW.08.03.01-26-0060/16 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo ,

Działania – RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałania – RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego,

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych w okresie 09.2016 r. do 06.2017 r. u 24 dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym (10dz/14ch), zamieszkałych na terenie powiatu ostrowieckiego. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPOWŚ 2014-2020 w zakresie zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego. W ramach projektu Wnioskodawca upowszechni dostęp do edukacji przedszkolnej tworząc 24 miejsca wychowania przedszkolnego. Wnioskodawca zamierza rozwijać OWP i tym samym kontynuować w/w działalność przez co najmniej 24 m-ce po zakończeniu realizacji projektu.

Karta_zgłoszeniowa

Regulamin_rekrutacji

 

Każdego dziecko w ramach projektu otrzyma możliwość skorzystania z następujących form wsparcia :

realizacja podstawy programowej

realizacja podstawy programowej

hipoterapii
dogoterapii

dogoterapii

terapii SI

terapii SI

rehabilitacji
zajęcia z psychologiem

zajęcia z psychologiem

zajęcia z surdopedagogiem
zajęcia z tyflopedagogiem
doradztwo w zakresie kompetencji cyfrowych
9Mar2018
„Poranny Krąg” odwołuje się do metod stymulacji polisensorycznej. Celem zajęć jest dostarczanie dzieciom określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Spotkanie w kręgu przynosi dziecku poczucie bezpieczeństwa, przyjemność i zadowolenie, stanowi okazję do [...]
9Mar2018
Podstawowym celem metody jest rozbudowanie aktywności dziecka niepełnosprawnego, zachęcanie go do działania, przejawiania własnej inicjatywy. Działania terapeutyczne oparte są na tworzeniu okazji do doświadczania i nabywania podstawowych informacji o sobie, co następuje w toku wykonywania sekwencji [...]
9Mar2018
Bajkoterapia powoduje, że dziecko w świecie bajek spotyka przyjaciół, przeżywa wspaniałe przygody, pozbywa się lęku. Dzieci przejmują część historii, przyjmują nowe postawy wobec swoich konfliktów. Aby rozwikłać problemy, mogą one nieświadomie zapożyczać umiejętności metaforyczne głównego bohatera b[...]
9Mar2018
W przedszkolu prowadzimy zajęcia z dziećmi z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ćwiczenia opierają się na twórczym wykorzystaniu ruchu i bliskim kontakcie z dzieckiem. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez: rozwijanie świadomości schematu własnego ciała /poz[...]
9Mar2018
  Jedną z metod pracy z dziećmi z zaburzeniami w koordynacji wzrokowo-ruchowej jest metoda Frostig. Została ona opracowana przez Marianne Frostig – pedagoga, która na podstawie badań i obserwacji w pracy z dziećmi opracowała „Test Rozwojowy Percepcji Wzrokowej” dotyczący różnych poziomów zdolno[...]
9Mar2018
„Gimnastyka mózgu” składa się z prostych, sprawiających przyjemność ćwiczeń ruchowych. Stosujemy je w celu zwiększenia umiejętności uczenia się całym mózgiem. Umożliwiamy dzieciom rozwijanie ich potencjalnych możliwości zablokowanych w ciele, „ożywienie” mechanizmów pracy mózgu przez naturalny, fizy[...]
9Mar2018
Terapia ręki uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy). Ćwiczenia dobierane są indywidualnie [...]
9Mar2018
Wychowanie i edukacja opierają się na szacunku dla godności dziecka. Wychowanie jest tu rozumiane jako wspieranie i stałe podążanie za dzieckiem. Istotą wychowania jest uniezależnienie dziecka od dorosłych, jego samodzielność i odpowiedzialność za siebie i za świat. Zadaniem wychowawcy jest pomoc dz[...]
9Mar2018
Wielobarwna tkanina przyciąga wzrok i zachęca do wspólnej zabawy. Bardzo ciekawi dzieci. Chusta edukacyjna zaskakuje swą wszechstronnością; można ją podrzucać, chować się pod nią, po chuście można się turlać, fantastycznie faluje, można po niej przetaczać różne przedmio[...]
9Mar2018
Metoda malowania dziesięcioma palcami wymaga przygotowania farb i papieru. Zaleca się stosowanie sześciu podstawowych kolorów: niebieskiego, czerwonego, brązowego, zielonego i żółtego, które można uzupełnić białym i fioletowym. Farby powinny znajdować się w miseczkach o takiej wielkości, by dzi[...]