Przedszkole Specjalne “PROMYK”

w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Słowackiego 19, tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
Szkoła Podstawowa Specjalna PROMYK - profil facebook

Projekt pt. : "Szansa dla dzieci z niepełnosprawnościami" realizowany w okresie od 09.2017 r. do 08.2018r.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. ” – Janusz Korczak

Serdecznie witamy wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową Przedszkola „PROMYK”. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wiele ciekawych informacji, dzięki którym poznacie nasze przedszkole. Na naszej stronie piszemy o ofercie zajęć, metodach pracy z dziećmi, prezentujemy ich osiągnięcia. Zamieszczamy również zdjęcia, które pokazują naszą pracę oraz kolorowe, przyjazne dla dzieci przedszkole. Nasze przedszkole jest placówką wspomagającą rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to miejsce, gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniej liczebnie grupie niż w zwykłych placówkach. Wprowadzamy dzieci w otaczający, mało znany im świat, czyniąc ich uczestnikami życia społecznego na miarę ich możliwości. Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowujemy i wspomagamy ich rozwój. Jednocześnie staramy się pomagać rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształtowaniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedszkole dysponuje salami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci m.in. sale zajęć, sala rehabilitacji, gabinet logopedyczny i psychologiczny, gabinet medyczny, sale integracji sensorycznej. Są one wyposażone nie tylko w nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny, ale również w różnorodne pomoce dydaktyczne i niezliczone zabawki. Ogród przedszkolny dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną

Dokumenty do pobrania:

Projekt „Mam szansę” zakończony, realizowany w okresie od 09.2016 r. do 06.2017 r:


Działalność Przedszkola wynika z zachowania trwałości projektu: „Mam szansę”, realizowany na podst. Umowy nr RPSW.08.03.01-26-0060/16 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w
Kielcach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Mam szansę”, realizowany na podst. Umowy nr RPSW.08.03.01-26-0060/16 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej – RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo ,

Działania – RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałania – RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego,

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych w okresie 09.2016 r. do 06.2017 r. u 24 dzieci z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym (10dz/14ch), zamieszkałych na terenie powiatu ostrowieckiego. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPOWŚ 2014-2020 w zakresie zwiększenia liczby miejsc wychowania przedszkolnego. W ramach projektu Wnioskodawca upowszechni dostęp do edukacji przedszkolnej tworząc 24 miejsca wychowania przedszkolnego. Wnioskodawca zamierza rozwijać OWP i tym samym kontynuować w/w działalność przez co najmniej 24 m-ce po zakończeniu realizacji projektu.

Przedszkole specjalne „PROMYK”, ul. Słowackiego 19, 27-400 Ostrowiec Św., tel. 41 262 05 43, e-mail: szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl